EconomicsTrending

คาดการณ์กลุ่มประเทศเสี่ยง Recession ภายใน 12 เดือน

0


สภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมา เข้าสู่สภาวะที่กำลังจะเจอความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ ในส่วน
กลุ่มประเทศซึ่งถูกคาดการณ์จากกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ว่า มีโอกาสเกิด recession ในรอบ 12 เดือนข้างหน้าค่อนข้างมาก ที่น่าสนใจมีดังนี้ 

  1. รัสเซีย โอกาสเกิด Recession 90%
  2. เยอรมนี โอกาสเกิด Recession 90%
  3. ศรีลังกา โอกาสเกิด Recession 90%
  4. อิตาลี โอกาสเกิด Recession 80%
  5. สหราชอาณาจักร โอกาสเกิด Recession 80% 
  6. สหรัฐอเมริกา โอกาสเกิด Recession 60%
  7. ฝรั่งเศส โอกาสเกิด Recession 58%
  8. แคนาดา โอกาสเกิด Recession 53% 
  9. ปากีสถาน โอกาสเกิด Recession 43% 

จะเห็นว่า ประเทศซึ่งถูกคาดการณ์ว่า จะเกิด Recession ในรอบ 12 เดือนข้างหน้า หลายประเทศเป็นประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสภาวะสงครามยูเครน จนเกิดสภาวะขาดแคลนพลังงานประเทศที่พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมาก ก็ถูกคาดการณ์ว่า จะยิ่งมีโอกาสจะเกิด Recession มากเช่นกัน เยอรมนี (90%) หรือ อิตาลี (80%) แต่ประเทศอย่างฝรั่งเศส (58%) ซึ่งพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียน้อยกว่า ก็มีโอกาสเกิด Recession น้อยกว่าอยู่

ส่วนประเทศอย่างสหราชอาณาจักร ที่ล่าสุดต้องถอนนโยบายการคลังไป ก็ทำให้ความเชื่อมั่นต่อนโยบายประเทศลดลง จนทำให้ถูกคาดการณ์โอกาสการเกิด Recession ขึ้นไปสูงถึง 80%

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งอยู่ไกลออกไปในอีกทวีป ก็ได้รับผลกระทบจากสภาวะสงครามในยูเครนเช่นกัน ตอนนี้ทำให้การคาดการณ์ว่าจะเกิด Recession ปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆ

อีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่น่ากังวลใจเช่นกัน คือ กลุ่มประเทศเกิดใหม่ซึ่งมีสถานะทางการเงินไม่เข้มแข็งมากนัก ตัวอย่างประเทศในกลุ่มนี้ คือ ประเทศศรีลังกา ซึ่งถูกคาดการณ์ว่า มีโอกาสเกิด Recession ถึง 90% และประเทศปากีสถาน ซึ่งล่าสุดตัวโอกาสเกิด Recession ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 43%

โดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีความเสี่ยงในช่วงถัดไปยังมีอีกหลายประเทศ ที่น่ากังวลใจยิ่งกว่า คือ วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้มักจะนำไปสู่วิกฤติในการใช้ชีวิตภาคประชาชน จนจะเกิดเป็นวิกฤติการเมือง

FYI: ประเทศไทยถูกคาดการณ์ว่า มีโอกาสเกิด Recession 15% ส่วนอินเดียเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมาก ซึ่ง Bloomberg Consensus มองว่า ไม่มีโอกาสเกิด Recession เลยภายใน 12 เดือน

หมายเหตุ: ประเทศซึ่งอยู่ในรายชื่อไม่ใช่ประเทศทั้งหมดซึ่งมีโอกาสเกิด Recession มากกว่า 50% ใน bloomberg consensus และข้อมูลของบางประเทศเป็นข้อมูลเดือนกันยายน 2022


Source : Bloomberg Consensus

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Economics