Bnomics 101

Econ Vocab: Consumer Sentiment Index

0


Consumer Sentiment Index เป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยอ้างอิงมาจากความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการวัดความรู้สึกของผู้บริโภคกับฐานะทางการเงิน

โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนี้ปรากฏเป็นสถิติทางเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 และมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเรื่อยมา

โดยในสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจในประเทศส่วนใหญ่ขับเคลื่อนมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคการใช้จ่ายของผู้บริโภคและคิดเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจถึง 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

ดังนั้น ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Sentiment Index) จึงเป็นส่วนสำคัญในการประเมินสภาพเศรษฐกิจ เพราะหากคนมั่นใจในเศรษฐกิจ ก็มีแนวโน้มที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในทางตรงกันข้าม เมื่อผู้บริโภคเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ ผู้บริโภคก็จะรัดเข็มขัด จับจ่ายใช้สอยลดลง ส่งผลต่อภาคธุรกิจของประเทศ ตัวเลข Consumer Sentiment Index ก็จะลดลง

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bnomics 101