Bnomics 101

Econ Vocabs: Wage-Push Inflation

“Wage-Push Inflation” คือ การที่ราคาสินค้าและบริการโดยรวมสูงขึ้นเนื่องจากค่าแรงที่สูงขึ้น โดยมากจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 

นอกจากกรณีที่รัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้ว ยังอาจเกิดขึ้นได้จากการที่สหภาพแรงงานต่อรองให้มีการปรับขึ้นค่าแรง หรือในกรณีที่อุตสาหกรรมใหม่ๆ ปรับขึ้นค่าแรงเพื่อดึงดูดคนเก่งๆ ให้เข้ามาทำงาน อุตสาหกรรมอื่นๆ ก็อาจจะปรับขึ้นค่าแรงตามเพื่อแข่งขันกันดึงดูดคนเก่งๆ เช่นกัน 

เมื่อค่าแรงสูงขึ้นทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ธุรกิจต้องขึ้นราคาสินค้า ในขณะเดียวกัน เมื่อแรงงานมีเงินรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น อุปสงค์ต่อสินค้าจึงเพิ่มขึ้น จึงทำให้ราคาสินค้าโดยรวมในตลาดสูงขึ้น ก่อให้เกิดเงินเฟ้อในที่สุด 

เมื่อการขึ้นค่าแรง ส่งผลให้ราคาสินค้าโดยรวมสูงขึ้น การขึ้นค่าแรงก่อนหน้าก็อาจไม่เกิดประโยชน์ต่อแรงงานอีกแล้ว ทำให้ท้ายที่สุดแรงงานอาจจะมีการขอขึ้นค่าแรงอีก แล้วราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นอีกวนไปเรื่อยๆ ทำให้เงินเฟ้ออาจสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเรียกว่าเป็น Inflationary spiral

 

Bnomics Admin

ย้อนประวัติศาสตร์ “Soft Landing”  ปี 1994 เมื่อ FED นำพาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลงจอดอย่างสวยงาม

Previous article

จุดเริ่มต้นของ “Starbuck” ร้านกาแฟที่ขายมากกว่ากาแฟ

Next article

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *